ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД  НА  SPORT CENTER 7/8

ЧАСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Настоящият ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД е предназначен за регулиране на отношенията между  SPORT CENTER 7/8 и посетителите (клиентите) му при предоставяне на услуги от  SPORT CENTER 7/8.

1.2.    Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията.
Сума заплатена за предоставяне, на каквато и да е услуга от  SPORT CENTER 7/8, не се възстановява.

1.3.    Всеки посетител е длъжен:

  • да спазва настоящия Правилник за вътрешния ред;
  • да се съобразява с удобството на останалите посетители и с инструкциите на служителите на  SPORT CENTER 7/8;
  • да пази имуществото на  SPORT CENTER 7/8;
  • да носи отговорност за личните си вещи.

1.4.    SPORT CENTER 7/8  се задължава:

  • да съобщава своевременно за промени в Правилника за вътрешния ред;
  • да уведомява своевременно посетителите за всички промени в графика на отделните спортове;
  • да контролира спазването на Правилника за вътрешния ред от всички посетители;
  • да поддържа съоръженията в  SPORT CENTER 7/8 в технически изправен вид.

1.5.    С оглед повишаване качеството на услугите, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, спортният център 7/8 има право временно да ограничи или преустанови достъпа до определени услуги или помещения.

ЧАСТ II. ДОСТЪП ДО SPORT CENTER 7/8

2.1.    Посетителите на спортен център  7/8 са длъжни при всяко посещение да се регистрират на рецепцията.

2.2.    Задължително е използването на специално донесени за тренировките чисти спортни обувки и спортно облекло.  В противен случай клиентът няма да бъде допускан до съоръженията в SPORT CENTER 7/8.

2.3.    Инструкторите са упълномощени да прекратят тренировката на всеки спортуващ, ако е влязъл на тренировка в залите с мръсни, кални, непочистени спортни обувки или ако с действията си би могъл да замърси или повреди имуществото на спортен център 7/8 .

2.4. Достъп на хора, не ползващи спортните съоръжения на спортен център 7/8  не се допуска.

2.5.    Лицата, желаещи да огледат SPORT CENTER 7/8 , трябва да обуят калцуни за еднократна употреба при влизането в спортен център 7/8. В противен случай няма да бъдат допуснати.

2.6.    Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено. Консумацията на храни и напитки (с изключение на предлаганите на рецепцията бутилирани енергийни напитки и вода) не е разрешена в помещения на SPORT CENTER 7/8 .

2.7.    Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото в спортен център 7/8 или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.

2.8.    Шкафчетата са на разположение на посетителите в SPORT CENTER 7/8, само за времетраенето на тяхното посещение. Щетите по шкафче, което по време на ползване бъде повредено или оставено в неприемлив вид, са за сметка на лицето, което го е използвало последно.
Забравени вещи се пазят в продължение на 15 дни.
SPORT CENTER 7/8 не носи отговорност за откраднати вещи и ценности на територията на съблекалните и спортната зала.

2.9.    SPORT CENTER 7/8 не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи.

2.10. В случай че посетител в SPORT CENTER 7/8 използва помещенията, съоръженията и услугите, предлагани от спортен център 7/8, в нарушение на настоящия правилник, спортен център 7/8 не носи отговорност за вреди, както и за получени травми и контузии.

ЧАСТ III. ДЕЦА

3.1.    Деца и младежи могат да използват услугите само по време на обявеното работно време.

3.2.    Деца под 14  г. не се допускат да използват залите за групови занимания , освен ако не са  с персонални инструктор или част от мероприятие, организирано от с SPORT CENTER 7/8 SPORT CENTER 7/8 си запазва правото да откаже достъп и/или да изведе децата в случай на неподходящо поведение.

ЧАСТ IV. АБОНАМЕНТНИ КАРТИ И ЦЕНИ

4.1.    За да получат карта за достъп, посетителите заплащат такса съгласно ценоразписа на SPORT CENTER 7/8 и съобразно вида на абонамента. Таксите за абонамент се определят от спортен център 7/8 и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.2. Абонаментната карта е лична и не може да бъде предоставяна на друг.

4.3. Посетителите трябва да носят картите си, когато посещават SPORT CENTER 7/8, и да ги показват на рецепция или когато бъдат изискани от персонала на спортен център 7/8. SPORT CENTER 7/8 си запазва правото да откаже достъп при не представяне на лична карта за идентификация.

4.4. Ако бъде загубена картата, трябва да бъде съобщено веднага на рецепцията на SPORT CENTER 7/8 и да бъде заплатена административна такса за издаване на нова карта, в размер на 5.00 лева.

4.5.    Спортният център предоставя услуги срещу възнаграждение съгласно ценоразписа си.  Цените се определят от SPORT CENTER 7/8 и могат да бъдат променяни по всяко време.

4.6.    Посетителите заплащат цената за съответния вид услуга предварително на рецепцията на SPORT CENTER 7/8 в брой или с карти MULTISPORT и MULTISPORT KIDS.

4.7.  Промоционални цени и условия не се комбинират с други отстъпки.

ЧАСТ V. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА

5.1. Еднолично боравене с техниката в залите не е позволено с изключение работата на съответните фитнес уреди.

5.2.  Достъпът на не спортуващи лица не се разрешава. Посетителите на SPORT CENTER 7/8 следва да се придържат към инструкциите на инструктора.

5.3. Забранява се внасянето на храна и напитки, с изключение на бутилирана вода и напитки предоставени от бара на SPORT CENTER 7/8.

ЧАСТ VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1.С юридическия факт на ползване на услуга, предлагана от SPORT CENTER 7/8, посетител приема настоящия Правилник и потвърждава, че доброволно е предоставил своите лични данни. Посетителят дава изричното си съгласие SPORT CENTER 7/8 да съхранява, обработва и използва личните му данни, включително като ги предава на трети лица – подизпълнители, като се съгласява и оторизира SPORT CENTER 7/8 да предоставя информация или лични данни за посетителя на негови адвокати, счетоводители, одитори и други външни консултанти и лица, работещи за SPORT CENTER 7/8, когато това е необходимо във връзка с дейността на SPORT CENTER 7/8 , както и за запазване и/или защита на правата, имуществото или личната безопасност на SPORT CENTER 7/8 или на неговите посетители и др.

6.2.    В случай че клиент има възражения относно изпълнението на дадена услуга, той може да подаде писмено възражение до управителя на SPORT CENTER 7/8, който разглежда възражението и уведомява клиента в 7-дневен срок от депозирането му. Решението на управителя е окончателно.

6.3.    В рамките на установеното в този Правилник, спортният център има право да променя едностранно ценоразписа, за което уведомява клиентите посредством съобщение в SPORT CENTER 7/8, както и чрез публикуването на промените на интернет и FB страницата на центъра.

6.4.    Центърът запазва правото си да допълва тези правила по всяко време, без да предупреждава индивидуално абонатите.

SPORT CENTER 7/8

Студентски град , ул. „Атанас Иширков“11, / на гърба на ЕКОНТ/, ПАРТЕРЕН ЕТАЖ

Резервации и информация: 0886 85 75 22 / 0878 56 77 58;

 e-mail:  ludi.mladi78@gmail.com

FB: Sport Center 7/8  Студентски град @78sportcenter78

София  25.08.2020г. SPORT CENTER 7/8

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram