П О Л И Т И К А ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА УЕБСАЙТ https://www.ludi-mladi.eu/

 

 

1. Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, която пряко или косвено Ви идентифицира като физическо лице. Косвено означава тогава, когато бъде комбинирана с друга информация, като например: Вашите имена, пощенски адрес, адрес на електронна поща (e-mail), телефонен номер и други подобни.

 

2. Как обработваме Вашите лични данни?

Ние от „ДЕНС 7/8“ ООД – като администратор на сайта https://www.ludi-mladi.eu/ – ще използваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

  • да обработваме попълнената и изпратена от Вас до нас форма за контакт, налична на нашия сайт https://www.ludi-mladi.eu/;
  • да отговаряме на Ваши запитвания до нас, направени чрез обаждане на посочените на сайта ни телефони за контакт, чрез формата ни за контакт или чрез изпращане на електронно съобщение до нашата електронна поща: sportcenter78@abv.bg;
  • да осъществим последващ контакт с Вас при сформирането на нова група за някоя от спортните дейности, само при условие че във формата ни за контакт сте избрали да впишете телефона си за тази цел;
  • да Ви запишем в избрана от Вас група за избраната от Вас спортна дейност.

 

С оглед Вашето спокойствие, моля да имате предвид, че ние не събираме и не обработваме повече или други видове лични данни, отколкото са ни необходими за изпълнение на така посочените в тази политика за поверителност цели.

 

Ще използваме личните Ви данни само така, както е посочено в настоящата политика, освен ако не сте ни дали Ваше изрично съгласие за друг вид употреба на личните Ви данни, като например чрез изрична декларация, с която сте изразили съгласието си за изпращане на маркетингови и рекламни съобщения, на новини за отстъпки, предстоящи събития и други.

 

  1. Кои Ваши лични данни обработваме ние?

С оглед получаване на отговор по направено от Вас до нас запитване във връзка с някоя от спортните дейности, преподавани в Спорт Център 7/8, ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:

 

Име:

Достатъчно е само едно име (лично, бащино или фамилно), предоставено по Ваш избор.

 

Адрес на електронна поща:

Когато запитването е отправено чрез формата ни за контакт или чрез изпращане на електронно съобщение до нашата електронна поща.

 

Телефон за връзка:

При отправяне на запитване чрез телефонно обаждане до нас или ако сте посочили Вашия номер в съобщението си до нас.

 

Предоставената от Вас информация:

Информацията, която сте посочили в текста на съобщението до нас, или сте ни съобщили по време на телефонния Ви разговор с нас.

 

 

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте при извършване на запитване до нас. „ДЕНС 7/8“ ООД няма да изисква от Вас предоставянето на други лични данни, за да отговаря на Вашите запитвания.

 

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например: за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

 

  1. Използване на Началната страница на https://www.ludi-mladi.eu/:

Настоящата Политика за защита на личните данни се прилага и при използване от Ваша страна на нашия уебсайт https://www.ludi-mladi.eu/ със следните механики и характеристики, свързани със защитата на лични данни:

 

„Бисквитки“:

Нашият Уебсайт използва „бисквитки“ и други технологии за подобряване на работата на потребителя и функционирането на Уебсайта, удобството за ползване и сигурността, както и за целите на проучвания, свързани с рекламна ефективност. Повече подробности относно „бисквитките“ можете да намерите в нашата Политика за използване на „бисквитки“.

 

Уебсайтове на трети страни:

За удобство на нашите посетители, този портал съдържа връзки към различни уебсайтове, които не са свързани, контролирани или управлявани от нас. Политиките и процедурите, които описваме тук, не се прилагат за тези уебсайтове. „ДЕНС 7/8“ ООД не носи отговорност за сигурността или защитата на никакви данни, събрани от тези трети страни. Препоръчваме Ви да се запознаете директно с наличната на тези уебсайтове информация относно техните политики за защита на лични данни.

 

 

5. Споделяне на личните Ви данни с трети страни:

Ние ще разкриваме Вашите лични данни само за целите и само на тези трети страни, които са посочени по-долу – освен ако не сме получили от Вас допълнително съгласие за предаване на Ваши лични данни към други категории трети страни, което съгласие е дадено другаде, като например чрез декларация-съгласие за специфична цел. „ДЕНС 7/8“ ООД предприема подходящи мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват, защитават и прехвърлят в съответствие с приложимото законодателство.

 

Външни доставчици на услуги:

Когато е необходимо, ангажираме други дружества и лица да извършват от наше име определени задачи, допълващи нашите услуги, като например специализирани лица за поддръжка на уебсайта ни. Ще споделяме или даваме достъп до подобна информация на външни доставчици на услуги, само доколкото е необходимо за съответните цели. Тази информация не може да се използва от тях за никакви други цели, и по-конкретно нито за техни цели, нито за цели на трети страни. Външните доставчици на услуги на „ДЕНС 7/8“ ООД са задължени по закон или по договор да спазват поверителността на Вашите лични данни.

 

Преобразуване на търговско дружество и изкупуване на дялове:

Във връзка с преобразуване, преструктуриране, сливане, продажба или друг вид прехвърляне на активи, „ДЕНС 7/8“ ООД ще прехвърля информация, включително лични данни, в разумен мащаб към придобиващия тези дялове или активи, и така, както е необходимо за прехвърляне на собствеността, след като получаващата страна се съгласи да обработва Вашите лични данни и да прилага нужните мерки за тяхната защита по начин, който съответства на приложимото българско и европейско законодателство.

 

Компетентни органи на власт:

Вашите лични данни ще разкриваме на публични органи, когато това се изисква по закон. Така например, „ДЕНС 7/8“ ООД ще уважи молбите на съдилища, административни и други публични държавни или общински органи, които може да включват и подобни органи на държавна или общинска власт.

 

 

Не извършваме предаване на Ваши лични данни, нито каквато и да било информация, която би могла да Ви засяга, извън територията на Република България.

 

6. Обработване на лични данни на деца:

„ДЕНС 7/8“ ООД събира и обработва лични данни на деца от 4 до 15 годишна възраст. Лични данни на деца под 14-годишна възраст се събират и обработват, само след наличие на съгласие на родител, упражняващ родителските права, или на настойник, предоставено в съответствие с приложимото местно законодателство. Ако научим, че случайно са били събрани лични данни на дете под 14-годишна възраст, без за това да е предоставено съгласието на родител или настойник, своевременно ще преустановим обработването и ще изтрием въпросните данни.

 

  1. Обработване на специални категории лични данни („чувствителни“ данни):

„ДЕНС 7/8“ ООД не обработва т.нар. „специални категории лични данни“. Такива са: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.

 

8. Сигурност на данните Ви:

„ДЕНС 7/8“ ООД се отнася отговорно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и технически процедури, за да пазим данните, които събираме, от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги или свързани с „ДЕНС 7/8“ ООД лица на принципа на необходимост от информация за изпълнение на задълженията им по сключени с „ДЕНС 7/8“ ООД договори и споразумения, включително за служебни цели или за изпълнение на служебни задължения. В случай на изтичане на данни, съдържащи лични данни, „ДЕНС 7/8“ ООД ще следва всички приложими норми за уведомяване в подобни случаи.

 

9. Какви са Вашите законови права?

Като субект на данни Вие имате специфични законови права, свързани с личните данни, които събираме от Вас. Това се отнася за всички дейности по обработване, които „ДЕНС 7/8“ ООД извършва с Вашите лични данни и които са изброени по-горе. „ДЕНС 7/8“ ООД уважава Вашите индивидуални права и ще отговоря винаги на Вашите въпроси и запитвания, касаещи начините, по които ние обработваме получените от Вас лични данни.

 

По-долу Ви предоставяме информация за правата Ви, възникващи от приложимите закони за защита на лични данни:

 

Право на коригиране:

Имате право на коригиране на личните данни, които се отнасят до Вас. Полагаме разумни усилия за това личните данни, които са на наше разположение и под наш контрол и които се обработват редовно, да са точни, пълни, актуални и релевантни, основани на последната налична ни информация.

 

Право на ограничаване:

Имате право на ограничаване на обработването на Вашите лични данни, ако:

–       оспорите точността на Вашите лични данни – за срока, от който се нуждаем, за да проверим точността им;

–       обработването е неправомерно и поискате ограничаване на обработването вместо изтриване на Вашите лични данни;

–       повече не се нуждаем от Вашите лични данни, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси, или

–       възразите срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат преимущество пред Вашите.

 

Право на достъп:

Имате право да ни помолите за информация за Вашите лични данни, които съхраняваме, включително информация относно това с какви категории лични данни разполагаме или контролираме, за какво се използват, от къде сме ги получили, ако не директно от Вас, и на кого са били разкрити, ако е приложимо.

Имате право на едно безплатно копие от личните данни, които съхраняваме за Вас.

Съгласно действащите закони, запазваме си правото да наложим разумна такса за всяко допълнително копие след първото, което може да поискате.

 

Право на преносимост:

По Ваше искане ще прехвърлим Вашите лични данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо, при условие че обработването от другия администратор е основано на Вашето съгласие или на договорно задължение. Вместо да получите копие от Вашите лични данни, може да поискате да ги прехвърлим пряко на друг, посочен от Вас, администратор.

 

Право на изтриване:

Имате право да изисквате от нас да изтрием Вашите лични данни, ако:

–       личните Ви данни повече не са ни необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

–       имате право да възразите срещу по-нататъшно обработване на Вашите лични данни (вижте по-долу) и упражните това си право на възражение срещу извършваното от нас обработване;

–       обработването се основава на Ваше съгласие, Вие оттеглите това съгласие и няма друго законово основание, въз основа на което да продължим да обработваме личните Ви данни;

–       личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно.

 

Искането Ви за изтриване на личните Ви данни може да не бъде уважено, ако обработването е необходимо по някоя от следните причини:

–       за спазване на правно задължение, което изисква обработване от наша страна;

–       в частност, за целите на архивирането в обществен интерес;

–       за установяването, упражняването или защитата на права и законни интереси.

 

Право на възражение:

По всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, може да възразите срещу обработването на личните Ви данни, в случаите, в които обработването не се основава на наше законово задължение да го правим. В такъв случай, ние прекратяваме всички активни действия по обработване на личните Ви данни, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите Ви, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Ако възразите срещу обработването, моля уточнете дали желаете да изтрием Вашите лични данни или да ограничим тяхното обработване.

 

Право на подаване на жалба:

В случай на предполагаемо нарушение на законите, приложими за защита на личните данни, може да подадете жалба до надзорния орган за защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни (КЗЛД).

 

 

 

Допълнителна информация, необходима за реализиране на правата Ви:

 

Срок:

Ще се опитаме да изпълним Ваши искания за упражняване на права или изискване на информация от нас, касаеща личните Ви данни, в законоустановения срок от 30 (тридесет) дни. Този срок може да бъде удължен поради специфични причини, свързани с конкретното законово право, или поради сложността на Вашето искане, за което ще Ви уведомим непременно преди изтичането на този срок.

 

Ограничаване на достъпа:

В определени ситуации може да нямаме възможност да Ви предоставим достъп до всички или част от личните Ви данни поради законови разпоредби. Ако не уважим искането Ви за достъп, ще Ви съобщим причината за това.

 

Невъзможност за идентификация:

В някои случаи може да нямаме възможност да проверим личните Ви данни въз основа на идентификаторите, посочени от Вас в искането Ви. В случаите когато не можем да Ви идентифицираме като субект на данни, нямаме обективната възможност да изпълним искането Ви за упражняване на Вашите законови права така, както е посочено в този раздел. Искането Ви ще можем да изпълним, ако ни предоставите допълнителна информация, която да ни позволи да Ви идентифицираме.

 

Упражняване на Вашите законови права:

Ако желаете да упражните своите законови права, моля да се свържете с нас на адресите, посочени в края на тази политика за поверителност.

 

 

10. Съхраняване на Вашите лични данни:

В общия случай ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили за посочените по-горе цели, докато са ни необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и в по-дълъг срок, доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове, както и като доказателство за изпълнение на наши задължения спрямо Вас.

 

11. Промени в настоящата политика за поверителност:

Запазваме си правото да променяме практиките си за защита на данните и да обновяваме и изменяме настоящата политика по всяко време. На сайта ни може да извършвате проверка относно обработването на лични данни в публикуваната там политика за поверителност. Настоящата политика за защита на данните е актуална към датата, посочена като „последна редакция“ на документа.

 

12. Данни за контакт:

 

„ДЕНС 7/8“ ООД, със седалище и адрес на управление в: гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Студентски град“, ул. „Университетски парк“ № 9, ап. 4, e-mail: ludi.mladi78@gmail.com

 

 

Настоящата Политика за поверителност е в сила от: 01.09.2020г. Последната редакция на настоящата Политика за поверителност е от:01.09.2020 г.

 

Customized Social Media Icons from Acurax Digital Marketing Agency
Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram